Naar inhoud
Vrouw zit op de bank met laptop en papieren

Jaarcijfers zorg 2022

Achmea Zorgverzekeringen N.V., waar de zorgverzekeringsactiviteiten van het merk FBTO toe behoren, heeft over 2022 een positief resultaat van € 118 miljoen behaald.
24 april 2023

Resultaat gestegen tot € 118 miljoen

Het resultaat over 2022 is € 103 miljoen hoger in vergelijking met 2021. De aanvullende verzekering laat een positief resultaat zien. De basiszorgverzekering is beperkt verlieslatend.

Ruim € 14 miljard premiegeld besteed aan zorgkosten

Achmea Zorgverzekeringen N.V. heeft in 2022 € 14,8 miljard omzet behaald. Het grootste gedeelte van het geld (€ 14,6 miljard) is besteed aan zorgkosten. Door hogere provisielasten als gevolg van de toename van het aantal verzekerden en hogere uitvoeringskosten voor de uitbreiding van wettelijke taken van de Wet langdurige zorg (“Wlz”) stegen de organisatiekosten naar € 452 miljoen. Deze effecten zijn gedempt door lagere personeelskosten als gevolg van nog niet of later ingevulde vacatures vanuit de krapte op de arbeidsmarkt en toenemende digitalisering van met name het klantcontact. Door de sterke toename van het aantal verzekerden in 2022 waren de bedrijfskosten per verzekerde lager dan vorig jaar.

Resultaat beleggingen gedaald

Een deel van ons vermogen is belegd. Gedurende 2022 is de waarde van de beleggingen gedaald voornamelijk als gevolg van het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne, de hoge inflatie en stijgende rentes. De effecten hiervan zijn voor Achmea Zorgverzekeringen N.V. maar beperkt zichtbaar in het resultaat (€ 11 miljoen), maar vooral in de afname van de herwaarderingsreserve in het Eigen Vermogen. In 2022 is de herwaarderingsreserve afgenomen met € 196 miljoen (2021: € 34 miljoen toename). We beleggen met name in obligaties.

Solvabiliteit

De solvabiliteit van Achmea Zorgverzekeringen N.V. is 165% en is daarmee gelijk aan vorig jaar. De daling van de waarde van beleggingen wordt gecompenseerd door het positieve resultaat. Solide reserves zorgen ervoor dat we ook in de toekomst goed in staat zijn om zorgkosten te kunnen blijven vergoeden.

Downloads:

Misschien vind je dit ook interessant...