Naar inhoud
meneer doet fysiotherapie oefeningen

Jaarcijfers 2021

Achmea Zorgverzekeringen N.V., waar de zorgverzekeringsactiviteiten van het merk FBTO toe behoren, heeft over 2021 een positief resultaat van € 15 miljoen behaald.
28 april 2021

De Covid-19 pandemie

De impact van de Covid-19 pandemie op de zorg, de zorgverzekeraars en de samenleving als geheel is in 2021 nog steeds groot. Hoewel er mede door vaccinatie meer controle op het verloop van Covid-19 is, is er nog steeds impact op de planbare zorg. De eerder niet-geleverde zorg kan leiden tot inhaalzorg. De inhaalzorg wordt daarbij beperkt door de beschikbare zorgcapaciteit. Ook zal een deel van de niet-geleverde zorg niet meer ingehaald worden. De onzekerheid over het verdere verloop van de Covid-19 pandemie en de effecten ervan zullen vooralsnog blijven bestaan.

Op grond van de wettelijke catastroferegeling worden hogere kosten van zorgverzekeraars gerelateerd aan Covid-19 in Nederland voor een belangrijk deel gecompenseerd door aanvullende bijdragen vanuit het Zorgverzekeringsfonds. Hierdoor ontvingen zorgverzekeraars een compensatie voor de gemaakte Covid-19-kosten boven de eigen risico drempel. Deze catastroferegeling geldt voor de Covid-19 kosten van 2020 en 2021.

Inzet reserves om premiestijging beperken 

Het resultaat over 2021 is € 229 miljoen lager in vergelijking met 2020. De inzet van kapitaal voor een niet-kostendekkende premie 2022 is € 392 miljoen (2020: € 136 miljoen). Ook in de toekomst zal bij de vaststelling van de zorgpremies telkens worden overwogen om kapitaal in te zetten.

Besteding premiegeld

Met 4,8 miljoen verzekerden heeft Achmea Zorgverzekeringen N.V. in 2021 € 14,0 miljard omzet behaald. Het grootste gedeelte van het geld (€ 13,5 miljard) is besteed aan zorgkosten. De organisatiekosten bedroegen € 431 miljoen. Deze zijn 2% lager dan een jaar geleden. De afname wordt in belangrijke mate verklaard door een efficiëntere organisatie en een tijdelijk effect vanuit de Covid-19 pandemie waardoor het werkaanbod lager is en er zodoende sprake is van een lager aantal fte’s en lagere personeelskosten. Een deel van ons vermogen hebben we belegd. Uit deze beleggingen hebben we een rendement van € 54 miljoen behaald. We beleggen met name in obligaties. Hiermee is het risico dat onze opgebouwde reserves verloren gaan klein.

Solvabiliteit

De solvabiliteit van Achmea Zorgverzekeringen N.V. is 165% en daarmee 5%-punt lager dan vorig jaar. Dit is vooral het gevolg van de inzet van kapitaal om de premiestijging voor 2022 te beperken en de groei van het aantal verzekerden in 2022. Solide reserves zorgen ervoor dat we ook in de toekomst goed in staat zijn om zorgkosten te kunnen blijven vergoeden. Waarom Achmea reserves aanhoudt, wordt uitgelegd in dit filmpje op YouTube.

Downloads:

Misschien vind je dit ook interessant...