Naar inhoud

Jaarcijfers zorg 2018

Basiszorgverzekering nog verlieslatend en lagere inzet kapitaal voor niet- kostendekkende premie 2019.
10 april 2019

Achmea Zorgverzekeringen N.V., waar de zorgverzekeringsactiviteiten van FBTO toe behoren, heeft over 2018 een positief resultaat van EUR 129 miljoen behaald. Het resultaat over 2018 is EUR 352 miljoen hoger in vergelijking met 2017. De inzet van kapitaal voor een niet-kostendekkende premie op de basiszorgverzekering was EUR 87 miljoen lager dan in 2017. Daarnaast was er een positief effect op de ontwikkeling van de zorgkosten en afrekeningen oude jaren. Waar deze laatste in 2018 positief bijdroegen aan het resultaat, was deze ontwikkeling in 2017 negatief. In 2017 was dit vooral het gevolg van een lagere verwachte bijdrage voor schadejaar 2016 vanuit het Zorgverzekeringsfonds.

Besteding premiegeld

Met ruim 5,1 miljoen verzekerden heeft Achmea Zorgverzekeringen N.V. in 2018 EUR 14,0 miljard omzet behaald. Het grootste gedeelte van het geld (EUR 13,4 miljard) is besteed aan zorgkosten. De organisatiekosten bedroegen EUR 485 miljoen. Deze waren hoger dan een jaar geleden, maar dat is het gevolg van de vorming van reorganisatievoorzieningen in verband met het sluiten van het Achmea pand in Zwolle en de verdere integratie van de divisies De Friesland en Zilveren Kruis. Exclusief deze lasten vertonen de organisatiekosten een dalende trend. Ook voor de komende jaren is onze ambitie om de organisatiekosten verder te verlagen.

Een deel van ons vermogen hebben we belegd. Uit deze beleggingen hebben we een rendement van EUR 5 miljoen behaald. We beleggen met name in obligaties. Hiermee is het risico dat onze opgebouwde reserves verloren gaan klein.

Solvabiliteit

De solvabiliteit van Achmea Zorgverzekeringen N.V. is 151% en daarmee 9 procentpunt hoger dan vorig jaar. Dit is vooral het gevolg door het positieve resultaat over 2018 deels gemitigeerd door negatieve ontwikkelingen in de herwaarderingsreserve als gevolg van de dalende beurskoersen.
Solide reserves zorgen ervoor dat we ook in de toekomst goed in staat zijn om zorgkosten te kunnen blijven vergoeden. Wij houden meer reserves aan dan het minimaal noodzakelijke. Waarom Achmea reserves aanhoudt, wordt uitgelegd in dit filmpje.

Meer zorg uit elke euro premie

We blijven kijken naar mogelijkheden om meer zorg uit elke euro premie te halen. Door zelf efficiënter te werken, maar ook door samen te werken met zorgverleners en het stimuleren van een gezonde leefstijl van verzekerden. Mooie voorbeelden hiervan zijn:

  • Zorgverlening mogelijk maken tegen minimale administratieve lasten, waarbij zorg betaalbaar is en voldoet aan professionele normen voor kwaliteit;
  • Bewust maken van verzekerden middels Actify: in kleine stappen gezonder leven.
  • Voor onze collectiviteitscontracten wordt Gezond Ondernemen ingezet waarbij Achmea Zorgverzekeringen N.V. bedrijven ondersteunt bij het gezond houden van medewerkers, het snel en effectief re-integreren en het verzekeren van financiële risico’s bij langdurig zieke medewerkers. Hierdoor wordt het verzuim bij onze klanten lager, dalen de kosten en stijgt de medewerkerstevredenheid.
  • Verbeteringen realiseren die onderscheidend zijn en die bijdragen aan onze visie ‘Zorg veilig Thuis’.

Downloads:

Misschien vind je dit ook interessant...