Naar inhoud

Jaarcijfers zorg 2017

Basiszorgverzekering verlieslatend en lagere inzet kapitaal voor niet- kostendekkende premie 2018.
11 mei 2018

Achmea Zorgverzekeringen N.V., waar de zorgverzekeringsactiviteiten van FBTO toe behoren, heeft over 2017 een negatief resultaat van EUR 223 miljoen behaald. Ons resultaat over 2017 is EUR 124 miljoen lager in vergelijking met 2016.

De inzet van kapitaal voor een niet-kostendekkende premie op de basiszorgverzekering was EUR 294 miljoen lager dan in 2016. Hier tegenover staat echter een negatief effect op de ontwikkeling van de zorgkosten en afrekeningen oude jaren. Waar deze laatste in 2016 positief bijdroegen aan het resultaat, is deze ontwikkeling in 2017 negatief. Dit komt vooral door een lagere verwachte bijdrage voor schadejaar 2016 vanuit het Zorgverzekeringsfonds.

Besteding premiegeld

Met ruim 5,2 miljoen verzekerden heeft Achmea Zorgverzekeringen N.V. in 2017 EUR 13,5 miljard omzet behaald. Het grootste gedeelte van het geld (EUR 13,3 miljard) is besteed aan zorgkosten. De organisatiekosten bedroegen EUR 413 miljoen. We liggen op koers met onze doelstelling om organisatiekosten te verlagen, maar ook in komende jaren willen we de organisatiekosten verder verlagen.

Een deel van ons vermogen hebben we belegd. Uit deze beleggingen hebben we een rendement van EUR 49 miljoen behaald. We beleggen met name in obligaties. Hiermee is het risico dat onze opgebouwde reserves verloren gaan klein.

Solvabiliteit

De solvabiliteit van Achmea Zorgverzekeringen N.V. is 142% en daarmee 12 procentpunt lager dan vorig jaar. Dit is vooral het gevolg door het negatieve resultaat over 2017 alsmede het te verwachten negatieve resultaat over 2018 door de niet-kostendekkende premie. Solide reserves zorgen ervoor dat we ook in de toekomst goed in staat zijn om zorgkosten te kunnen blijven vergoeden. Wij houden meer reserves aan dan het minimaal noodzakelijke. 

Meer zorg uit elke euro premie

We blijven kijken naar mogelijkheden om meer zorg uit elke euro premie te halen. Door zelf efficiënter te werken, maar ook door samen te werken met zorgverleners en het stimuleren van een gezonde leefstijl van verzekerden. Mooie voorbeelden hiervan zijn:

  • Terugdringen administratieve lastendruk in de zorgketen, zodat meer tijd en aandacht besteed kan worden aan de kern van de bedrijfsvoering van de zorgaanbieder.
  • Bewust maken van verzekerden middels Actify: in kleine stappen gezonder leven.

Voor onze collectiviteitscontracten wordt Gezond Ondernemen ingezet waarbij Achmea Zorgverzekeringen N.V. bedrijven ondersteunt bij het gezond houden van medewerkers, het snel en effectief re-integreren en het verzekeren van financiële risico’s bij langdurig zieke medewerkers. Hierdoor wordt het verzuim bij onze klanten lager, dalen de kosten en stijgt de medewerkerstevredenheid.